Bescherming van Gegevens

Vertrouwelijkheid van gegevens

Jungheinrich weet hoe belangrijk het is voor u dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Daarom willen we u graag verzekeren dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten. Hieronder vindt u  uitgebreide informatie over de verwerking van uw gegevens.

Overzicht

Als uitgever van deze site, weet Jungheinrich NV hoe belangrijk het voor u is dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Daarom willen we u graag verzekeren dat we gegevens behandelen in overeenstemming met internationale, Europese en nationale wetgeving inzake bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens. We zullen u hierna gedetailleerde informatie verstrekken betreffende de aard, de draagwijdte en het doel waarmee persoonlijke gegevens verwerkt worden op onze websites en in ons online-aanbod. 

Het is mogelijk om onze website te bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. Wanneer u zich toegang verschaft tot de Jungheinrich NV website, worden verschillende stukjes informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat (smartphone, computer …) en onze server. Hierover wordt meer informatie verstrekt in de sectie over de doelstellingen van de gegevensverwerking.

In overeenstemming met de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR), hebt u diverse rechten die u tegen ons kan uitoefenen. Deze omvatten het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde types gegevensverwerking, in het bijzonder gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. In de sectie over uw rechten wordt hieromtrent meer uitleg verstrekt.

Indien u vragen hebt in verband met onze privacyverklaring, kan u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van onze onderneming. U vindt de nodige contactgegevens in de volgende sectie.

Neem er nota van dat deze privacyverklaring af en toe kan bijgewerkt worden ten gevolge van het invoeren van nieuwe technologieën of naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving. We zullen u hieromtrent op een gepaste manier informeren.

Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing o

 • Het hoofdkantoor van Jungheinrich NV
 • Alle afdelingen van Jungheinrich NV
 • Al het personeel van Jungheinrich NV
 • Alle contractanten, leveranciers en andere personen die werken in opdracht van Jungheinrich NV

Iedereen die werkt voor of met Jungheinrich NV is ervoor verantwoordelijk dat gegevens verzameld, bewaard en verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevensverwerking uitgevoerd door Jungheinrich NV, Esperantolaan 1, 3001 Leuven, België ("verwerkingsverantwoordelijke") en voor de websites www.jungheinrich.be en www.jungheinrich-profishop.be. Indien u vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens of indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via dataprotection(at)jungheinrich.be.

U kan de functionaris voor de gegevensbescherming van de groep contacteren op onderstaand adres of via datenschutz(at)jungheinrich.de.

Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgronden en legitieme belangen nagestreefd door Jungheinrich NV en categorieën van bestemmelingen

 

 

Algemene informatie

We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. Dit betekent dat de gebruikersgegevens uitsluitend verwerkt worden indien

 • dit wettelijk toegelaten is, d.w.z. waar gegevensverwerking wettelijk verplicht is
 • de gebruiker zijn toestemming heeft verleend
 • in overeenstemming met onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR.

Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, d.w.z. als een deel van een bericht, een sollicitatie of een vraag.

Enkel indien u voorafgaandelijk uw toestemming gegeven hebt of – waar de wettelijke regeling dit voorziet – u geen bezwaar geuit hebt, zullen we deze gegevens gebruiken voor productgebonden marketingdoeleinden.

Producten van Jungheinrich kunnen besteld worden via de Jungheinrich Profishop. De gegevensverwerking die in het kader hiervan plaatsvindt, wordt uitgelegd in de privacyverklaring van de Jungheinrich Profishop.

Toegang tot onze website

Wanneer u onze website raadpleegt, stuurt de browser die u hiervoor gebruikt op uw eindapparaat automatisch gegevens naar de server voor onze website/applicatie. Deze gegevens worden voorlopig bewaard in een logbestand, we hebben hier geen invloed op. Volgende informatie wordt ook geregistreerd zonder input van uwentwege en wordt bewaard tot ze automatisch gewist wordt:

 • Het IP-adres van het toestel dat toegang heeft tot het internet en dat het verzoek heeft ingediend
 • Datum en tijd van de toegang
 • De naam en URL van het geconsulteerde bestand
 • De gebruikte website/applicatie om toegang te krijgen (referentie-URL)
 • De browser die u gebruikte en, waar van toepassing, het besturingssysteem van uw computer die verbonden is met het internet en de naam van uw toegangsverstrekker.

De wettelijke basis voor het verwerken van het IP-adres is art. 6 para. 1 (f) van de GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de volgende doeleinden van gegevensverzameling. We herinneren u eraan dat de verzamelde gegevens ons geen directe aanduiding geven van uw identiteit en dat we hieromtrent geen conclusies trekken. We gebruiken het IP-adres van uw eindapparaat en de overige bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te verzekeren dat er vlotte verbinding opgestart wordt
 • Om te verzekeren dat onze website aangenaam in gebruik is
 • Om de systeembeveiliging en stabiliteit te beoordelen

We gebruiken ook zogenaamde cookies, tracking tools, targetingmethoden en social media plug-ins voor onze website. De specifieke procedure en de manier waarop uw gegevens gebruikt worden voor dit doeleinde, worden verder uitgelegd in de secties over online aanwezigheid & website optimalisering en de integratie van diensten en content van derde partijen.

Voltooiing, uitvoering of beëindiging van een Jungheinrich PROFISHOP-contract

Producten van Jungheinrich kunnen besteld worden via de Jungheinrich Profishop. De gegevensverwerking die hiermee gepaard gaat, wordt u uitgelegd in de privacyverklaring van de Jungheinrich Profishop.

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief kan u nieuwe aanbiedingen en nieuws van Jungheinrich ontvangen. We verstrekken ook een speciale nieuwsbrief aan journalisten en investeerders. Indien u uw e-mailadres en uw voornaam hebt opgegeven, de knop ‘inschrijven’ aangeklikt hebt en vervolgens nogmaals uw inschrijving bevestigd hebt via de link die u toegestuurd werd op het ingevulde e-mailadres (dubbele opt-in), zullen we uw e-mailadres verwerken en gebruiken om u de gewenste nieuwsbrief op regelmatige basis toe te sturen. Inschrijving op de nieuwsbrief gebeurt op vrijwillige basis en de verbonden gegevensverwerking gebeurt met uw instemming zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (a) van de GDPR.

U hebt het recht en de mogelijkheid om op elk moment verwijderd te worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief. Stuur gewoonweg een e-mail naar dataprotection(at)jungheinrich.be. U kan eveneens de knop ‘afmelden’ aanklikken in de nieuwsbrief zelf.

Contact opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactdocument of via e-mail) worden de door u verstrekte gebruikersdetails gebruikt om het verzoek te verwerken en uit te voeren zoals voorzien in art. 6 para. 1 (b) van de GDPR (uitvoeren van een precontractuele actie).

De gebruikersdetails kunnen opgeslagen worden in ons Customer Relationship Management system ("CRM-systeem") of in een gelijkaardige omgeving.

In België gebruiken we "SAP Hybris Cloud for Customer" en "SAP CRM". Het CRM-systeem wordt aangeleverd door SAP op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersdetails). We hebben hiervoor een contract gesloten met de leverancier in overeenstemming met art. 28 van de GDPR. Dit artikel verplicht hen om de gebruikersgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

Sollicitaties

Bij Jungheinrich NV verwelkomen we uw interesse om voor ons bedrijf te werken en zijn we blij met uw online sollicitatie.

In deze sectie leggen we u uit hoe we gegevens verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met art. 13 van de GDPR.

Door het aanvaarden van onze privacyverklaring voor de online sollicitatieprocedure, stemt u ermee in dat de Jungheinrich Groep uw gegevens mag bewaren en verwerken met het oog op het doorlopen van de sollicitatieprocedure.

Gegevensverzameling

Tijdens uw online sollicitatie, zullen wij de volgende persoonlijke data verzamelen en verwerken:

 • Familienaam
 • Voornaam
 • Adres en telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Documentatie bij de sollicitatie (onder andere sollicitatiebrief, CV, referenties, certificaten)

Doeleinde van de gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die u doorgeeft in het kader van een specifieke sollicitatieprocedure, zullen uitsluitend in dat kader verwerkt worden. Uw gegevens zullen beschikbaar gesteld worden voor de medewerkers van de Jungheinrich Groep die betrokken zijn bij het personeelsselectieproces. Deze personen kunnen behoren tot andere bedrijven binnen de Jungheinrich Groep. Bijgevolg kunnen uw sollicitatiegegevens verder verspreid worden binnen de Groep. Ieder verder gebruik of doorsturen van uw sollicitatiegegevens is uitgesloten.

Gegevensbeveiliging

Uw gegevens worden doorgestuurd in een versleutelde vorm. Daarna worden ze opgeslagen in een databank. Jungheinrich zal uw gegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbeveiliging. Uw gegevens zullen steeds vertrouwelijk bewaard worden. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken als een onderdeel van een sollicitatie, worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde toegang en verwerking.

Retentietermijn (duur van de verwerking)

Indien er geen verdere actie ondernomen wordt naar aanleiding van het sollicitatieproces, en indien er geen arbeidsrelatie volgt, verbinden we er ons toe om de persoonsgegevens na zes maanden te wissen.

Wervingsreserve

Indien u solliciteerde voor een specifieke job die al ingevuld is of indien we van oordeel zijn dat u meer geschikt bent voor een andere betrekking of indien u spontaan gesolliciteerd hebt, dan zullen we uw sollicitatie verder doorsturen binnen de Groep zodanig dat u in aanmerking kan komen voor toekomstige sollicitatieprocedures. Dit alles in de mate dat u zich akkoord verklaard hebt met een dergelijke gegevensverwerking.

Wissing van gegevens/intrekken van toestemming

Indien u uw sollicitatie zou intrekken, zullen uw gegevens onmiddellijk gewist worden. Indien u een bezwaar wil maken tegen de inzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de toestemming die u gegeven had als onderdeel van het sollicitatieproces, stuur dan een e-mail naar jobs(at)jungheinrich.be.

Toestemming

In het kader van de sollicitatieprocedure vragen we u volgende toestemming:

 • Gelieve te bevestigen dat u onze privacyverklaring aanvaardt. U stemt ermee in dat alle persoonsgegevens die voortvloeien uit uw sollicitatie verzameld mogen worden door de Jungheinrich Groep met als doeleinde het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Deze gegevens mogen ook verwerkt, gebruikt en kenbaar gemaakt worden in overeenstemming met onze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Gelieve te bevestigen dat u in aanmerking wenst te komen voor (andere) vacante posities en dat u bij deze wenst opgenomen te worden in onze wervingsreserve. Indien uw sollicitatie zonder resultaat eindigt of indien u een spontane sollicitatie instuurde, gaat u ermee akkoord dat de Jungheinrich Groep uw gegevens doorstuurt binnen de Groep in overeenstemming met onze privacyverklaring  en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doeleinde van deze verwerking is om u in overweging te nemen of u te contacteren indien er (andere) vacatures zouden zijn.

Uw rechten als betrokkene

U hebt volgende rechten:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die we van u bewaard hebben in overeenstemming met art. 15 van de GDPR.
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk ogenblik in te trekken.
 • Het recht op correctie van incorrecte of onvolledige gegevens in overeenstemming met art. 16 van de GDPR.
 • Het recht om de over u bewaarde gegevens te laten wissen overeenkomstig art. 17 van de GDPR, tenzij wettelijke of contractuele bewaringstermijnen of andere statutaire verplichtingen /rechten vereisen dat de gegevens dienen te worden bijgehouden. 
 • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met art. 18 van de GDPR
 • Het recht op overdracht van gegevens in overeenstemming met art. 20 van de GDPR.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit indien u denkt dat een van uw rechten door ons geschonden werd. U kan zich zoals gewoonlijk richten tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats of werkplaats of tot ons hoofdkantoor.

Indien u vragen over hebt over gegevensbescherming, gelieve dan een e-mail te sturen naar dataprotection(at)jungheinrich.be.

Online aanwezigheid en website optimalisering


Cookies – algemene informatie

We gebruiken cookies op onze website op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR. Ons belang in de optimalisatie van onze website wordt hierbij geacht legitiem te zijn in het kader van bovenstaande regelgeving. Cookies zijn kleine webbestanden die automatisch aangemaakt worden door onze browser en die opgeslagen worden in uw eindapparaat (smartphone, computer …) wanneer u een bezoek brengt aan onze site. Cookies zijn geen bedreiging voor uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. De cookie bevat informatie die geproduceerd wordt in verband met het gebruikte eindapparaat. Dit wil evenwel niet zeggen dat we hierdoor rechtstreekse informatie krijgen over uw identiteit. Een van de doelstellingen van het gebruik van cookies is om het gebruik van ons online-aanbod aantrekkelijker en aangenamer te maken voor u. We gebruiken hiervoor zogenaamde sessie-cookies om te achterhalen of u individuele pagina’s op onze website geraadpleegd hebt. Deze cookies worden automatisch gewist wanneer u onze site verlaat. Voor redenen van gebruikersvriendelijkheid, gebruiken we ook tijdelijke cookies; ze worden opgeslagen op uw eindstation voor een specifieke termijn. Indien u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal onmiddellijk gedetecteerd worden dat u onze website reeds bezocht hebt. Eveneens zullen uw eerdere instellingen en input gedetecteerd worden zodanig dat u deze niet opnieuw dient in te voeren.

We gebruiken eveneens cookies om statistieken over het gebruik van onze website te maken en om te evalueren hoe we ons aanbod voor u kunnen optimaliseren, alsook om u gepersonaliseerde informatie te laten zien. Indien u onze site herhaaldelijk bezoekt, laten deze cookies ons toe om automatisch te detecteren dat u ons reeds bezocht hebt. Deze cookies worden automatisch gewist na een bepaalde tijdsspanne. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies.

U kan evenwel uw browser instellen zodat er geen cookies opgeslagen worden op uw computer of dat er steeds een boodschap verschijnt vooraleer er een cookie aangemaakt wordt. Volledig inactiveren van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kan gebruiken. De bewaringsperiodes van cookies hangen af van hun doel en zijn niet allemaal dezelfde.

Traffic channel tracking via "jh_medium"

We gebruiken de "jh_medium" cookie om "channel” informatie over uw bezoek aan onze homepagina op te slaan. We gebruiken een door ons ontwikkeld script om de bron van uw bezoek te registreren om de analyse daarvan mogelijk te maken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden meer bepaald geen IP-adressen opgeslagen en er wordt geen gebruiksgedrag geanalyseerd.

Google Analytics en Google Optimize

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google") voor een design gericht op de behoeften en voor een voortdurende optimalisering van onze webpagina’s, op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang). Daarenboven gebruikt de website de extensie Google Optimize. Anonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt en cookies worden in samenhang hiermee gebruikt. Zie onderstaande indicatieve lijst met informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw gebruik van onze website:

 • Type/versie browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referentie-URL (de vooraf geraadpleegde bladzijde)
 • Hostnaam van de computer die toegang vraagt (IP-adres)
 • Tijd van de aanvraag aan de server

Dergelijke informatie wordt verstuurd naar een Googleserver in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder het ”Privacy Shield agreement”. Dit certificaat waarborgt dat Google conform de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming handelt.

We gebruiken Google Analytics uitsluitend met anonieme IP-adressen. Dit betekent dat de IP-adressen van de gebruikers door Google ingekort worden binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere onderschrijvende partijen van het akkoord met betrekking tot de Europese Economische Zone. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres doorgegeven worden aan een Google Server in de USA en daar ingekort worden.

De gebruiker kan een aangepaste instelling in de software van de browser selecteren om de opslag van cookies te blokkeren. We dienen echter op te merken dat het dan potentieel onmogelijk is om alle functies van deze website te gebruiken. De gebruiker kan eveneens beletten dat de cookie gegevens verzamelt bij gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) voor Google en dat Google deze gegevens verwerkt door de onderstaande plug-in te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Een alternatief voor de browser plug-in, of voor browsers op draagbare toestellen, is het opzetten van een opt-out cookie die de toekomstige verzameling van gegevens door Google Analytics belet op deze website.

Schakel Google Analytics uit (Opt-Out Cookie)

Google AdWords online publiciteitsprogramma

De door ons gebruikte doelgerichte methoden hieronder vermeld, hebben art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang) als grondslag. Aan de hand van deze methoden, willen we u verzekeren dat uitsluitend reclame getoond wordt op uw eindapparaat die gebaseerd is op uw getoonde of veronderstelde interesses. Het is in ons beider belang om u niet lastig te vallen met oninteressante reclameboodschappen.

Deze website gebruikt Google AdWords online publiciteitspogramma en in het kader hiervan conversie tracking. We slaan eveneens de gclid parameter op in de "JH-medium" cookie om het succes van onze publiciteit te evalueren. Deze cookies worden aangemaakt wanneer een gebruiker klikt op een advertentie geplaatst door Google. Derden, met inbegrip van Google, plaatsen reclame op websites op het internet en gebruiken opgeslagen cookies om reclame te plaatsen, gebaseerd op vorige bezoeken van de gebruiker aan deze website. Deze AdWords cookies vervallen na 30 dagen en de gclid parameter cookie vervalt na 90 dagen. Deze cookies worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Google mag deze informatie doorspelen naar derden indien dit wettelijk verplicht is of indien zulke derden de informatie verwerken ten behoeve van Google. Onder geen beding zal Google uw IP-adres associëren met gelijk welke andere gegevens die bijgehouden worden door Google.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan gelijk wanneer gedeactiveerd worden. U kan dit doen door de cookies uit te schakelen op de desbetreffende pagina. U kan ook de conversie tracking cookies buiten werking stellen door in uw browser aan te duiden dat u cookies blokkeert van het domein "googleadservices.com". We dienen echter op te merken dat u in dit geval misschien niet in staat zal zijn om alle functies van deze website te gebruiken.

Google remarketing en DoubleClick

Google gebruikt een DoubleClick cookie op websites in het Google Netwerk en voor specifieke Googlediensten, met als doel de ondersteuning van AdWords klanten en uitgevers door het plaatsen en beheren van reclame op het web. Wanneer u een website bezoekt en een reclameboodschap weergeeft of aanklikt via een website in het Google Netwerk, kan er een DoubleClick cookie in uw browser geplaatst worden. De DoubleClick cookie identificator toegewezen aan uw browser is dezelfde als deze die gebruikt wordt wanneer u websites bezoekt waar het publiciteitsprogramma DoubleClick gebruikt wordt. Indien uw browser al een DoubleClick cookie heeft, wordt er geen andere meer aan uw browser gekoppeld.

Verdere informatie over het gebruik van DoubleClick cookies samen met het publiciteitsprogramma van DoubleClick kan gevonden worden in het DoubleClick privacy FAQ-hoofdstuk: http://www.google.com/doubleclick/

Het is op ieder ogenblik mogelijk om u te verzetten tegen de ontvangst van de DoubleClick cookie. U kan de cookie via de volgende link deactiveren: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Daarnaast gebruikt deze website het Googleprogramma voor publiciteit op basis van interesses – Google Remarketing. Derden, waaronder Google, plaatsen reclame op websites op het internet en gebruiken cookies, die met dit doel opgeslagen worden, op basis van de vorige bezoeken van de gebruiker aan deze website.

Gebruikers die deze advertenties gebaseerd op interesses niet willen zien, kunnen makkelijk de  Google remarketing tracking cookie buiten gebruik stellen via de gebruikersopties van hun internetbrowser. U kan om het even wanneer het gebruik van de Google Cookie voor dit doel buiten werking stellen door te klikken op de link hieronder: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl 

Meer informatie over de bepalingen van Google kan u hier vinden:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Microsoftprogramma’s

Onze online aanbiedingen gebruiken ook, op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang), Microsoft conversion tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u gebruik maakt van een Microsoft Bing advertentie om onze website te bereiken. Microsoft Bing en wijzelf kunnen dan identificeren dat er iemand geklikt heeft op een advertentie, vervolgens doorgestuurd werd naar onze website en terecht is gekomen op een vooraf bepaalde landingspagina (conversiepagina). Wij kunnen enkel achterhalen hoeveel gebruikers geklikt hebben op een Bingadvertentie en hoeveel gebruikers werden doorgestuurd naar de landingspagina. Er wordt geen persoonlijke informatie betreffende de identiteit van de gebruiker gedeeld. Indien u geen deel wil uitmaken van de tracking procedure, kan u het opslaan van een cookie in deze context uitschakelen – bijvoorbeeld door het automatisch opslaan van cookies in het algemeen af te zetten in uw browser opties. Verdere informatie over vertrouwelijkheid van gegevens en over de cookies gebruikt voor Microsoft Bing kan gevonden worden op de Microsoftwebsite: http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx 

Facebook remarketing

Binnen ons online-aanbod, op basis van ons legitiem belang, overeenkomstig art. 6 para. 1 (f) van de GDPR, maken we gebruik van de Facebook Pixel van sociaal netwerk Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of indien u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Dit maakt analyse, optimalisatie en het economisch runnen van ons online-aanbod mogelijk. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en garandeert bijgevolg dat het overeenkomstig de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming handelt.  

Deze pixel laat toe om het gedrag van de gebruiker te volgen vanaf het moment dat de gebruiker doorgestuurd werd naar onze website door te klikken op een Facebookadvertentie. Zo kunnen we de efficiëntie van de facebookpubliciteit bepalen voor statistische en marketingdoeleinden. De gegevens die we ontvangen op deze manier zijn anoniem, wat wil zeggen dat we de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet zien. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. We informeren u hierover in de mate dat we ervan kennis hebben. Facebook kan deze gegevens linken aan uw Facebookaccount en kan deze ook gebruiken voor haar eigen publiciteitsbehoeften, in overeenstemming met haar beleid voor gegevensverwerking: https://www.facebook.com/about/privacy/. U bent in de mogelijkheid om Facebook en zijn partners te beletten om advertenties te plaatsen. U kan de instellingen voor Facebookpubliciteit aanpassen door op de volgende link te klikken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Embedden van diensten en inhoud van derden

Op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang) en met als doel ons bedrijf bekender te maken, gebruiken we sociale plug-ins op onze website voor de volgende sociale netwerken: Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. We zijn van mening dat het achterliggende commercieel belang een legitiem belang is in de zin van de GDPR. De verantwoordelijkheid voor het handelen in overeenstemming met de gegevensbescherming moet verzekerd worden door de relevante provider.

We gebruiken eveneens de inhoud en dienstaanbiedingen van derden binnen ons online-aanbod om hun inhoud en diensten (b.v. video’s en fonts) te verankeren, op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR) of op basis van uw toestemming zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (a) van de GDPR.

Lees meer over de diensten

Facebook

Op basis van ons legitiem belang zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR gebruiken we sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociaal netwerk facebook.com, dat uitgebaat wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactieve of inhoudelijke elementen zijn (bv. Video’s, grafische elementen of tekst) en kunnen herkend worden aan een van de Facebook logo’s (witte "f" op blauwe tegel, de term "Like" of een "thumb up" symbool) of aan de toevoeging van de zin "Facebook Social Plug-in". De lijst en de vormgeving van de sociale plug-ins van Facebook  kan hier bekeken worden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en garandeert bijgevolg dat het overeenkomstig de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming handelt.  

Wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot een functie van dit online-aanbod dat een dergelijke plug-in bevat, zal het toestel van de gebruiker rechtstreeks verbonden worden met de Facebookservers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks doorgestuurd van Facebook naar het toestel van de gebruiker en vervolgens verankerd in het online-aanbod. Hierdoor kunnen gebruikersprofielen aangemaakt worden op basis van de verwerkte gegevens. We hebben geen controle over de reikwijdte van gegevens die Facebook verzamelt door gebruik te maken van deze plug-in en we informeren gebruikers in de mate dat we hier zelf kennis van hebben.

Door het verankeren van de plug-in, wordt Facebook op de hoogte gesteld dat een gebruiker de betrokken pagina geraadpleegd heeft binnen het online-aanbod. Als de gebruiker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan de Facebookaccount van de gebruiker in kwestie. Wanneer gebruikers interageren met de plug-ins, bv. door de like knop aan te klikken of door een commentaar te geven, wordt deze informatie rechtstreeks doorgestuurd van het eindapparaat naar Facebook. De informatie wordt daar dan ook opgeslagen. Als de gebruiker geen lid van Facebook is, is het nog steeds mogelijk dat Facebook hiervan op de hoogte is en het IP-adres van deze gebruiker zal opslaan. Volgens Facebook, wordt in België uitsluitend een anoniem IP-adres opgeslagen.

Voor meer informatie in verband met het doel en de reikwijdte van deze gegevensopslag, het verder verwerken en gebruik van de gegevens door Facebook, de rechten in dit verband en de instellingen voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gebruiker bezoekt u de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Indien een gebruiker een lid van Facebook is en niet wenst dat Facebook gegevens over hem verzamelt via dit online-aanbod en deze vervolgens linkt aan zijn gebruikersgegevens opgeslagen bij Facebook, moet hij zich uitloggen bij Facebook en zijn cookies wissen vooraleer hij ons online-aanbod gebruikt. Bijkomende instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden zijn mogelijk binnen de Facebookprofielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de US-site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen hangen niet af van het platform, ze zijn namelijk van toepassing op alle toestellen, zoals desktopcomputers en draagbare toestellen.

LinkedIn

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruikt ons online-aanbod functies van het LinkedInnetwerk. De leverancier ervan is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Iedere keer dat een van onze pagina’s die LinkedInfuncties bevat wordt geraadpleegd, wordt een verbinding gemaakt met de LinkedInservers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u een van onze Internet bladzijden geraadpleegd hebt met uw IP-adres. Indien u klikt op de "Aanbevelen" knop en u bent ingelogd op uw LinkedInaccount, dan is LinkedIn in staat om uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toe te wijzen. Als provider van de website wensen we te benadrukken dat we geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of over het gebruik ervan door LinkedIn. Privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Twitter

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruiken we ook plug-ins van Twitter Inc. U kan de Twitter plug-ins herkennen ("Tweet" knop) aan het Twitterlogo (een witte vogel op een blauwe achtergrond) en de toevoeging "Tweet". Indien u een pagina op onze website raadpleegt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen uw browser en de Twitterserver. Dit heeft tot gevolg dat Twitter de informatie ontvangt dat u onze website bezocht hebt, gekoppeld uw IP-adres. Indien u klikt op de Twitterknop terwijl u ingelogd bent op uw twitteraccount, kan u de inhoud van onze site linken aan uw Twitterprofiel. Dit laat Twitter toe om uw bezoek aan onze site te linken aan uw gebruikersaccount. Als provider van de website wensen we te benadrukken dat we geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of over het gebruik ervan door Twitter. Klik hier voor meer informatie. Indien u niet wenst dat Twitter in de mogelijkheid is om uw bezoek te linken aan onze site, log dan uit op Twitter.

Google+

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruiken we ook plug-ins van het sociale netwerk Google Plus, dat aangeleverd wordt door Google Inc. De plug-ins kunnen bijvoorbeeld herkend worden, door knoppen die het "+1" symbool bevatten op een witte of gekleurde achtergrond.

Als u de plug-in activeert (eerste klik), legt uw browser een rechtstreeks contact met de Googleservers. De inhoud van de plug-in wordt van Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en ingebed in de pagina. Door deze inbedding wordt Google ingelicht dat uw browser de corresponderende pagina geraadpleegd heeft, zelfs indien u geen Google Plus profiel hebt of niet ingelogd bent in Google Plus. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks doorgestuurd door uw browser naar een Googleserver in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als u ingelogd bent in Google Plus, kan Google uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Google Plus profiel. Indien u interageert met de plug-ins, bv. de "+1" knop aanklikt, wordt de corresponderende informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd naar een Googleserver en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd in Google Plus en daar getoond in uw contacten.

Voor meer informatie aangaande het doeleinde en de draagwijdte van deze gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, alsook over uw rechten in dit verband en de in te stellen opties om uw privacy te beschermen, kan u de privacyverklaring van Google raadplegen. Deze kan hier geraadpleegd worden.

Indien u niet wenst dat Google de informatie, verzameld via uw bezoek aan onze website, onmiddellijk toewijst aan uw profile in Google Plus, moet u uit Google plus uitloggen vooraleer onze website te raadplegen. U kan ook het laden van de Google plug-ins volledig blokkeren met add-ons voor uw browser, namelijk met de "NO Script" script blocker.

Google ReCaptcha

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruiken we de ReCaptcha dienst verleend door Google Inc. (Google). Deze opvraging wordt gebruikt om te bepalen of een persoon een welbepaalde invoer heeft gedaan of deze invoer werd gedaan door een geautomatiseerd machinaal proces. Deze aanvraag omvat het verzenden aan Google van  het IP-adres en, waar nodig, andere gegevens vereist door Google voor de ReCaptcha dienst. Uw input wordt met dit doel doorgegeven naar Google en daar verder gebruikt. Door ReCaptcha te gebruiken bent u het ermee eens dat uw herkenning kan gebruikt worden voor de digitalisering van oudere werken. Echter, door het activeren van het anonimiseren van de IP op deze website, zal uw IP-adres ingekort worden door Google binnen de lidstaten van de Europese gemeenschap en andere contracterende partijen het Akkoord binnen de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres doorgestuurd worden naar een Googleserver in de Verenigde Staten en daar ingekort worden. Google zal deze informatie gebruiken in opdracht van de operator van deze website om het gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat doorgestuurd werd door uw browser binnen het toepassingsgebied van ReCaptcha zal niet eengemaakt worden met gelijk welke andere gegevens bewaard door Google. De afwijkende regels inzake gegevensbescherming van Google zijn van toepassing op deze gegevens.

Bijkomende informatie over de regels inzake gegevensbescherming van Google kan gevonden worden op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Maps

Deze website gebruikt Google maps om kaarten af te beelden en om routeplannen te maken. Google maps wordt uitgebaat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door het gebruik van deze website, verklaart de gebruiker zich akkoord met de registratie, verwerking, en gebruik van de gegevens, zowel automatisch vergaard als ingegeven door de gebruiker (met inbegrip van het IP-adres), door Google, een van zijn vertegenwoordigers of een derde partij.  De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (a) van de GDPR. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps kunnen gevonden worden op volgende link:  https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html

Expliciete details over transparantie en opties, alsook over de regels inzake de vertrouwelijkheid van gegevens kunnen gevonden worden op het data privacy center op google.be:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Tag Manager

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruikt deze website Google Tag Manager. Deze dienst laat toe om websitetags via een interface te beheren. Google Tag Manager implementeert de tags simpelweg: er worden geen cookies geplaatst en er worden geen  persoonlijke gegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager verschaft zich geen toegang tot deze gegevens. Indien gedeactiveerd op het niveau van het domein of van een cookie, dan is de deactivering van toepassing op alle tracking tags in de mate waarin ze geïmplementeerd zijn met de Google Tag Manager. Meer informatie over de Google Tag Manager kan gevonden worden op volgende link: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html

De gebruiker kan beletten dat Google Tag Manager tags zendt. Hiervoor moet de gebruiker klikken op de volgende opt-out link om de cookie voor deactivering van de Google Tag Manager in zijn browser op te nemen.

YouTube

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), zijn functies van de YouTube Dienst ingelast in de Jungheinrich NV website met als doel video’s te tonen en af te spelen. Deze functies worden verschaft door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. U kan meer informatie vinden in de privacyverklaring van YouTube.

Hier wordt een geavanceerde gegevensvertrouwelijkheidsmodus gebruikt waarbij, volgens de provider, enkel gebruikersinformatie opgeslagen wordt wanneer de videoweergave opgestart wordt. Indien u een ingevoegde YouTubevideo afspeelt, gebruikt YouTube cookies om informatie te verzamelen betreffende gebruikersgedrag. Volgens informatie verstrekt door YouTube, wordt dit onder andere gebruikt om videostatistieken aan te leggen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om oneigenlijk gebruik te vermijden. Ongeacht of de ingelaste video afgespeeld wordt of niet, wordt iedere keer dat er toegang is tot de Jungheinrich NV website een verbinding gelegd met het Google "DoubleClick" netwerk, wat aanleiding kan geven tot verdere gegevensbehandeling buiten de invloedssfeer van Jungheinrich NV.

Gebruikers kunnen meer details vinden over het gebruik van cookies door YouTube in de privacyverklaring van YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Transfer van gegevens aan derden

We mogen uw gegevens delen binnen de bedrijven van de Jungheinrich Groep voor de doelstellingen die hierboven beschreven zijn.

We mogen eveneens uw gegevens delen aan derden buiten de Jungheinrich Groep zoals onze zakenrelaties, agenten en contractanten met als doel diensten te verstrekken aan ons. Gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden in overeenstemming met de wettelijke vereisten en deze privacyverklaring. We verstrekken gebruikersgegevens aan derden uitsluitend indien dit bijvoorbeeld vereist is voor contractuele doeleinden op basis van art. 6 para. 1 (b) van de GDPR of op basis van een legitiem belang in overeenstemming met art. 6 para. 1 (f) van de GDPR voor het economische en het effectieve functioneren van onze business unit. We zullen uw gegevens ook delen buiten de Jungheinrich Groep in de mate dat dit wettelijk verplicht is.

Waar we onderaannemers gebruiken om diensten te verlenen aan ons, zijn deze met de meeste zorg geselecteerd. Ze zullen onderworpen worden aan de gepaste verplichtingen inzake gegevensbescherming en ze zullen uitsluitend uw gegevens gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de verrichtingen die uiteengezet zijn in deze privacyverklaring, geven we uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

Overzicht

 • Het recht om uw toestemming met betrekking tot het verwerken van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Gelieve er nota van te nemen dat we nog altijd gerechtigd kunnen zijn om uw gegevens te verwerken indien we een andere gerechtvaardigde reden hebben om dit te doen. We kunnen bijvoorbeeld genoodzaakt zijn om gegevens bij te houden om in overeenstemming te zijn met een wettelijke verplichting.
 • Het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen in overeenstemming met art. 15 van de GDPR
 • Het recht tot correctie van onjuiste of onvolledige gegevens in overeenstemming met art. 16 van de GDPR
 • Het recht om de gegevens die we opgeslagen hebben over u te laten wissen in overeenstemming met art. 17 van de GDPR, tenzij we ons moeten houden aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere statutaire verplichtingen/rechten
 • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met art. 18 van de GDPR
 • Het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens in overeenstemming met art. 20 van de GDPR
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Het recht op terugtrekking

Indien de gebruiker niet wenst dat Jungheinrich NV doorgaat met het actieve gegevensgebruik voor interne doelstellingen, is de gebruiker gerechtigd om, in overeenstemming met art. 21 para. 2-4 van de GDPR het recht op een dergelijk gebruik en verwerking op ieder ogenblik in te trekken. Gelieve een e-mail naar dataprotection(at)jungheinrich.be om dit recht uit te oefenen. Het bijzonder geval van een wettelijk voorgeschreven datablock in plaats van het wissen de data in overeenstemming met art. 17-19 van de GDPR blijft hierdoor onaangeroerd.

Beveiliging van gegevens

Alle gegevens die persoonlijk door u verstrekt zijn, met inbegrip van uw betalingsdetails, worden doorgegeven met gebruik van de algemeen aanvaarde en veilige SSL standaard (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en geteste standard die onder andere gebruikt wordt voor online bankieren. De manier om een beveiligde SSL-verbinding te identificeren is de toevoeging van een s na de http (https://) in de adresbalk van uw browser en het hangslotsymbool in het onderste deel van uw browser.

We gebruiken aangepaste technische en organisatorische beveiligingsmethodes om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmethodes ondergaan doorlopende verbeteringen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Hoe contacteert u ons of de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens of indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, kan u  uw verzoek richten tot dataprotection(at)jungheinrich.be.

Indien u dit gepast lijkt, kan u ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of door hun website te raadplegen op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.