Contactformulier
Nieuwsbrief
Vacatures
Stage Gegevensbescherming

Privacyverklaring voor digitale diensten van Jungheinrich

Jungheinrich weet hoe belangrijk het voor u is dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Daarom willen we u graag verzekeren dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over de verwerking van uw gegevens.

1. Algemene informatie

Deze privacyverklaring is de basis waarop wij (hierna 'Jungheinrich', 'wij', 'ons') persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen in het kader van uw gebruik van de diensten, websites, apps en andere digitale producten van Jungheinrich (hierna 'Diensten') of die u ons ter beschikking stelt. Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom behandelen wij uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt in het kader van het gebruik van de dienst strikt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de voorschriften van deze privacyverklaring.

Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de dienst. Lees zorgvuldig de volgende informatie om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Onder punt vier vindt u per dienst specifieke informatie over de verwerking van uw gegevens.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving is Jungheinrich NV, Esperantolaan 1, 3001 Leuven (Heverlee), België.

Onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensverwerking), tot wie u zich kunt wenden voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en handhaving van uw rechten (zie sectie 8), is:

Dhr. Frank Jastrob
Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg, Duitsland
Telefoon: + 49 40 69 48 16 30
E-mail: frank.jastrob@jungheinrich.de

Contact in België: dataprotection@jungheinrich.be

3. Gegevensbeveiliging

Wij implementeren geavanceerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de eisen van de Europese en nationale privacywetgeving worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

In het bijzonder wordt alle communicatie in verband met het bezoek en het gebruik van de diensten, die plaatsvindt via de browser of app (hierna ook: “agent”), gecodeerd met behulp van de TLS-procedure.

4. Informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante regels voor gegevensbescherming. Dit betekent dat de gegevens alleen worden verwerkt als dit wettelijk is toegestaan, d.w.z. indien de gegevensverwerking wettelijk vereist is, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven of als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, lid 1, f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna “AVG”), of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele maatregelen overeenkomstig art. 6, lid 1, b) AVG.

5. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij werken samen met derden die namens ons bepaalde technische taken overnemen bij het verlenen van de diensten.

Voor zover we externe dienstverleners inschakelen, gebeurt dit altijd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de huidige privacyverklaring. Ontvangers van de gegevens zijn verplicht deze alleen te gebruiken voor de gedefinieerde doeleinden. Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een ontvanger buiten de Jungheinrichgroep in een derde land buiten de Europese Unie/EER, garandeert de ontvanger een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming overeenkomstig artikel 44 en volgende van de AVG. Uitzonderingen zijn landen waarvan het gegevensbeschermingsniveau door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 45 van de AVG als passend is erkend.

Binnen de technische ondersteuning van de dienst zijn wij verantwoordelijk voor de eerste-, tweede- en derdelijnsondersteuning. Indien nodig sturen wij uw persoonlijke informatie die wij van u hebben ontvangen door naar de voor u verantwoordelijke Jungheinrichentiteit, zodat deze in geval van problemen en vragen de nodige ondersteuning kan bieden. Deze gegevensoverdracht is noodzakelijk voor de contractuele vervulling van de functies van de dienst (artikel 6, lid 1, zin 1, b) van de AVG).

6. Cookies

Bij het verlenen van de diensten maken we gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die vanuit de dienst naar het apparaat dat u gebruikt (pc, tablet etc.) worden gestuurd en in het geheugen van uw agent worden opgeslagen. Het doel van deze cookies is bijvoorbeeld om een gebruiker te identificeren als een geautoriseerde gebruiker voor de duur van zijn gebruik van de dienst. Zonder deze tijdelijke 'tussentijdse opslag' zou bepaalde informatie die in sommige toepassingen al werd ingevoerd, steeds opnieuw moeten worden ingevoerd. Een cookie bevat alleen de gegevens die een server verstrekt en/of die de gebruiker op verzoek invoert (bv. structuur, domeininformatie, pad, vervaldatum, cookienaam en -waarde). Een cookie kan geen harde schijf bespioneren.

Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw agent deactiveren. Reeds opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de agent. Houd er echter rekening mee dat het deactiveren van cookies het gebruik van de dienst kan beperken.

Meer bepaald worden de in het volgende overzicht genoemde cookies bij het gebruik van de diensten ingesteld. Dit zijn enerzijds zogenaamde first party cookies, die wij zelf gebruiken, en anderzijds cookies van derden die door derden worden ingesteld om bepaalde doeleinden te bereiken.

7. Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

In principe bewaren wij uw gegevens slechts zolang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Een langere opslag vindt plaats als er wettelijke bewaartermijnen gelden of als u toestemming hebt gegeven voor de opslag voor een langere periode.

De registratiegegevens worden uiterlijk zes maanden na de definitieve beëindiging van het contract voor het gebruik van het portaal of de verwijdering van het gebruikersprofiel gewist.

8. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

9. Links naar andere websites

De links in onze diensten kunnen verwijzen naar andere websites van Jungheinrich AG. De  respectievelijke privacyverklaring die voor dit doel is opgesteld en op de betreffende webpagina's wordt weergegeven, is uitdrukkelijk van toepassing. Hetzelfde geldt voor mogelijke links naar externe websites van derden. De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking is ook te vinden in de bijbehorende informatie over gegevensbescherming.

10. Updates van deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring updaten indien dit nodig is om juridische of feitelijke redenen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u steeds op de hoogte bent van de geldende privacyverklaring.

Juli 2021