Contactformulier
Nieuwsbrief
Vacatures

Privacyverklaring RSIGN

1. Algemene informatie 

Deze Privacyverklaring beschrijft de basis waarop wij (hierna “Jungheinrich”, “wij”, “ons”) persoonsgegevens verwerken die u aan ons verstrekt binnen het toepassingsgebied van de RSIGN-service (hierna “het Product”).

Dit Product maakt de elektronische uitwisseling van contractuele documenten en andere soorten documenten (hierna “Contractuele documenten” genoemd) mogelijk tussen de contracterende partijen. Contractuele documenten kunnen elektronisch worden ondertekend met behulp van het Product en kunnen, indien nodig, worden aangevuld met aanvullende informatie.

Bij Jungheinrich hechten wij groot belang aan de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder zullen wij u informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens. Door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. 

2. Verwerkingsverantwoordelijke 

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving is Jungheinrich NV/SA, Researchpark Haasrode 1105, Esperantolaan 1, 3001 Leuven (Heverlee), België. 

Stel alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de verzoeken om uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uit te oefenen aan onze Functionaris Gegevensverwerking: 

Frank Jastrob
Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg, Germany 
Telefoon: +49 40 6948-1630
Email: Frank.Jastrob@jungheinrich.de 

Contact in België: dataprotection@jungheinrich.be

3. Informatie over gegevensverwerking 

We verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften omtrent gegevensbescherming. Dit betekent dat de gegevens alleen worden verwerkt indien dit wettelijk is toegestaan, dat wil zeggen indien de gegevensverwerking wettelijk vereist is, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1, f) Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna “AVG”), of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele maatregelen overeenkomstig art. 6 lid 1, b) AVG. 

3.1 Bezoek van de website
De volgende gegevens worden verzameld wanneer u de website van het Product bezoekt:

 • IP-adres
 • Soort browser
 • Besturingssysteem
 • Taalinstelling van het gebruikte apparaat
 • Internetadres (URL) en geopende pagina's
 • Datum en tijdstip van toegang 

Deze automatisch verzamelde gegevens worden opgeslagen zodat het Product eenvoudig kan worden gebruikt en om technische fouten of misbruik van het Product en onze diensten te detecteren, elimineren en traceren. Gegevensverwerking voor de hierboven genoemde doeleinden wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1, f) AVG. 

3.2 Bij gebruik van het Product
Bij gebruik van het Product worden bovendien de volgende gegevens verwerkt: 

 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres
 • Handtekening 

Om transacties in het Product te kunnen bekijken en om Contractuele documenten te kunnen verwerken en ondertekenen, moet de ontvanger van een transactie akkoord gaan met (zich aanmelden voor) deze gegevensbeschermingsbepalingen overeenkomstig art. 6 lid 1, a) AVG. 

De ontvanger zal vooraf toegang tot de transactie krijgen via een link die per e-mail zal worden verstrekt. Toegang is beperkt in tijd en zal na dertig (30) kalenderdagen automatisch worden ingesteld op inactief. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking, kunt u dit te allen tijde doen overeenkomstig artikel 7.5 van deze Privacyverklaring. Houd er rekening mee dat u in de toekomst geen Contractuele documenten zult kunnen verkrijgen via het Product als gevolg van het indienen van een bezwaar. 

3.3 Doorsturen van transacties naar vertegenwoordigers en leidinggevenden
Het is mogelijk om transacties door te sturen naar andere ontvangers (zoals vertegenwoordigers of leidinggevenden) binnen uw organisatie voor de verwerking en/of ondertekening. Houd er rekening mee dat verdere ontvangers van tevoren moeten worden geïnformeerd over het doorsturen en dat dit alleen mogelijk is met toestemming van de betreffende persoon. Er moet ook rekening worden gehouden met de gegevens die in dit verband worden verwerkt, zoals vermeld in artikel 3.2. van deze Privacyverklaring. Het gebruik van de functie “Ondertekenaar wijzigen” geschiedt naar eigen goeddunken van de oorspronkelijke ontvanger. 

4. Maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen 

Wij treffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de eisen van de Europese en nationale privacywetgeving worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. 

In het bijzonder wordt alle communicatie in verband met het bezoek en het gebruik van het Product, dat plaatsvindt via de browser, versleuteld met behulp van de TLS-procedure. 

Alle gegevens die persoonlijk door u worden verzonden, worden overgedragen met behulp van de algemeen geaccepteerde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en geteste standaard die ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld online bankieren. U kunt een veilige SSL-verbinding herkennen door de s na http (dat wil zeggen https://...) in de adresbalk van uw browser en het hangslotsymbool in het onderste gedeelte van uw browser. 

Wij gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmethoden om de persoonsgegevens die wij opslaan te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. 

5. Overdracht van gegevens aan derden 

Om het Product aan u te kunnen leveren, werken wij samen met Frama AG (Frama AG, Dorfstrasse 6, 3438 Lauperswil, Zwitserland). 

Voor zover we externe dienstverleners inschakelen, gebeurt dit altijd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de voorschriften van deze Privacyverklaring. Ontvangers van de gegevens mogen deze alleen gebruiken voor de gedefinieerde doeleinden. Wanneer gegevens worden overgedragen aan een ontvanger buiten de Jungheinrich Groep in een derde land buiten de Europese Unie/EER, garandeert de ontvanger een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming overeenkomstig art. 44 ff. AVG, tenzij deze actief is in een staat waarvan het niveau van gegevensbescherming als passend werd erkend door de Europese Commissie overeenkomstig art. 45 AVG.

6. Duur van de opslag van uw persoonsgegevens 

In principe bewaren we uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens werden verzameld. Opslag voor langere tijd vindt plaats indien wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn of indien u heeft ingestemd met een langere bewaartermijn. 

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens 

7.1 Recht op toegang
U kunt op elk gewenst moment informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U heeft recht op het verkrijgen van een kopie van de gegevens die wij over u verwerken. 

7.2 Recht op rectificatie, recht op wissen
U heeft recht om te verzoeken om de correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 

U heeft ook recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien en voor zover deze niet langer noodzakelijk zijn voor verwerking, indien u uw toestemming heeft ingetrokken waarop de verwerking was gebaseerd of als u bezwaar maakt tegen de verwerking en als er geen ander rechtsgrond is voor de verwerking of als de verwerking onwettig was. Wij zullen uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen als deze gegevens niet absoluut noodzakelijk zijn om het contract na te leven of als we niet wettelijk verplicht zijn deze op te slaan. 

7.3 Recht op beperking van de verwerking
U heeft recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien:

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking onwettig is en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan vraagt;
 • we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van Jungheinrich NV/SA die van u overschrijven.

7.4 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens over u, die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en heeft recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd, indien:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig punt (a) van art. 6, lid 1, zin 1, a) of art. 9 lid 2 a), of op een contract overeenkomstig punt (b) van art. 6, lid 1, zin 1, b) AVG; en
 • de verwerking geautomatiseerd uitgevoerd wordt. 

U heeft het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van ons te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. 

7.5 Recht op bezwaar
U heeft recht om, op grond van uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u, op basis van art. 6, lid 1, zin 1 e) of f) AVG. We zullen uw persoonsgegevens dan niet meer verwerken tenzij er overtuigende legitieme redenen zijn voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijven of de verwerking wordt gebruikt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

7.6 Recht om toestemming in te trekken
U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment, informeel en zonder opgave van redenen in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde verwerking. 

Richt alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten aan onze functionaris voor gegevensverwerking onder de hierboven vermelde contactopties. 

8. Links naar andere websites 

De links in ons Product kunnen verwijzen naar andere websites van Jungheinrich AG. Het privacybeleid met betrekking tot dergelijke websites en dat op die websites toegankelijk is, is uitdrukkelijk van toepassing. Hetzelfde geldt voor mogelijke links naar websites van derden. 

9. Updates van deze Privacyverklaring 

Wij zullen deze Privacyverklaring zo nodig bijwerken om juridische of feitelijke redenen. Zorg ervoor dat u regelmatig de status van de Privacyverklaring controleert. 

Versie 14 mei 2020